Privātuma politika

1. Vispārīgā daļa

Mēs aizsargājam jūsu personas datus, tos vācot un apstrādājot, kā arī tad, kad jūs mūs apmeklējat mājaslapu. To darot, mēs ievērojam visas tiesību normas. Par to ir norādīta detalizēta informācija zemāk.

Jūsu datu pārzinis:

AS RS ESTATE

Reģ. Nr.: 40203037050

Reģ. adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Dzilnuciems, "Liepziedi", LV-2107

E-pasts: info@ciemats.eu

Tālrunis: +371 2998 4299

Ja šajā privātuma politikā neatrodat atbildi uz savu personas datu aizsardzības jautājumu, lūdzu sazinieties, izmantojot mūsu kontaktinformāciju.

2. Kā mēs apkopojam personas datus?

 • Jūs ievadāt savus datus mājaslapā vai citos izmantotajos IT risinājumos;
 • Jūs sazināties ar mums, izmantojot e-pastu, tālruni vai citus saziņas līdzekļus, tostarp sociālos medijus;
 • Jūs pārsūtāt savus datus sadarbības partnerim un citām trešajām personām (piemēram, notāram), kurām ir tiesības pārsūtīt datus mums;
 • Jūs sazināties ar mums mutiski tikšanās laikā birojā, klientu dienās vai citā pasākumā.

3. Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Mūsu rīcībā nav visi zemāk minētie dati, atkarībā no katra individuāla gadījuma darījumu attiecību ietvaros:

 • identifikācijas dati, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, dzimšanas dati, personas apliecības dati.
 • kontaktinformācija – e-pasts, tālruņa numurs, adrese.
 • digitālie dati – mājaslapas sīkdatnes, analītiskie dati, u.c.

Informējam Jūs saskaņā ar "Vispārīgā personas datu aizsardzības regulas" (GDPR) 13. un 14. pantu, par mūsu pienākumu informēt.

4. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

Jūsu datu apstrāde un uzglabāšanu notiek Eiropas Savienības teritorijā. Mēs nodrošinam visaptverošu un adekvātu jūsu personas datu aizsardzību.

 • Mēs apstrādājam jūsu personas datus līgumu sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei, kā arī iespējamo strīdu risināšanai, kas izriet no līguma. Mēs apkopojam un apstrādā jūsu datus galvenokārt, lai noslēgtu un izpildītu nekustamā īpašuma pārdošanas līgumus.
 • Līgumu sagatavošanas laikā mēs apkopojam jūsu identifikācijas datus un kontaktinformāciju, kā arī datus par jūsu vēlmēm, lai izveidotu jums piemērotāko piedāvājumu.
 • Pēc pārdošanas līguma noslēgšanas mums ir tiesības nodot Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas nodarbojas ar būvniecību (t.sk. iekšējās apdares risinājumu izvēli u.c.) un uzņēmumiem, kas sniedz nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumus, lai tie varētu sniegt jums pakalpojumus saistībā ar jūsu nekustamo īpašumu. Mēs apstrādājam arī jūsu personas datus saistībā ar garantijas darbiem (atskaišu vākšanu, pārvaldību un darbu veikšanu) un vajadzības gadījumā var tos pārsūtīt partneriem, kas veic garantijas darbus.
 • Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai sniegtu jums informāciju par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvājumiem (tiešais mārketings). Ja vēlaties saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus no mums, varat dot savu piekrišanu datu iesniegšanas laikā mūsu mājaslapā. Piekrišanas došana ir brīvprātīga, un jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu. Šādā gadījumā mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi pēc piekrišanas atsaukšanas.
 • Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izpildītu saistības, kas izriet no tiesību aktiem. Saistības galvenokārt izriet no Vispārējās personas datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citiem piemērojamiem tiesību aktiem.
 • Saskaņā ar tiesību aktiem mums ir gan tiesības, gan pienākums uzglabāt savāktos personas datus.

5. Kam mēs nodod personas datus?

 • Mēs publicējam personas datus tikai tādā apjomā un formā, kāds nepieciešams, lai izpildītu privātuma noteikumos uzskaitītos mērķus, ieskaitot ar jums noslēgto līgumu sagatavošanu un izpildi vai piedāvājumu izteikšanu.
 • Mēs nosūtam datus notāram pārdošanas līgumu noslēgšanai un pēc pārdošanas līguma noslēgšanas uzņēmumiem, kas sniedz nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumus un garantijas darbus.
 • Mums ir pienākums izpaust personas datus, ja ir šāds pieprasījums tiesību aktu dēļ (piemēram, izpaust personas datus valsts iestādēm pēc to likumīga pieprasījuma).

6. Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi?

 • Ja nevēlaties saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus, jums ir tiesības jebkurā laikā mūs informēt. Mēs izpildīsim jūsu pieprasījumu saprātīgā termiņā.Informācija par to, kā atteikties no tiešā mārketinga piedāvājumiem, tiek sniegta pašā piedāvājumā.
 • Jums ir tiesības saņemt informāciju par apstrādātajiem personas datiem, to izmantošanas mērķiem, veidiem un avotiem. Jums ir arī tiesības saņemt apstrādāto personas datu kopijas un izrakstus. Jums ir tiesības pieprasīt datu labošanu vai papildināšanu, ja izrādās, ka apstrādājamie personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi.
 • Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu, izņemot, ja tiesības un pienākums apstrādāt datus izriet no likumdošanas. Personas datu apstrāde netiks izbeigta, ja tā būtu pretrunā ar pienākumu apstrādāt personas datus vai ja ir cits pamats apstrādes turpināšanai. Svarīgi arī ņemt vērā, ka personas datu apstrādes pārtraukšana var liegt jums sniegt pakalpojumu. Jo īpaši jums ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes izbeigšanu un datu dzēšanu, ja:
  • personas dati vairs nav nepieciešami mērķim, kādam tos apstrādāja;
  • Jūs atsaucat savu piekrišanu apstrādei, un personas datu apstrādei nav cita tiesiska pamata;
  • Jūs iebilstat pret personas datu apstrādi, un apstrādei nav primāru leģitīmu iemeslu;
  • personas dati ir jādzēš, lai izpildītu juridisku pienākumu.
 • Uz iesniegtajiem iebildumiem un prasībām atbildēsim ne vēlāk kā viena mēneša laikā.
 • Jūsu personas dati tiek apstrādāti, ievērojot jūsu tiesības un brīvības. Ja uzskatāt, ka personas datu apstrādes laikā ir pārkāptas Jūsu tiesības vai vēlaties, lai tiktu pārtraukta Jūsu personas datu apstrāde, lūdzu, sazinieties ar mums, mēs centīsimies atrisināt nesaskaņas sarunu ceļā. Strīda gadījumā jums ir tiesības vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai kompetentā tiesā.

Mēs paturam tiesības mainīt šos privātuma politikas noteikumus. Noteikumi tiek grozīti galvenokārt (bet ne tikai), lai tie atbilstu datu aizsardzības tiesību aktiem. Mājaslapā vienmēr ir pieejami jaunākie privātuma politikas noteikumi.

Pēdējais privātuma politikas noteikumu atjauninājums: 13.05.2024.